درباره ما

 

مانیفست پارسیان قالب

عمل به گفتار نمود بارز مانیفست پارسیان قالب است. همانگونه که پارسیان را اعتقاد بر این است که : " دو صد گفته چون نیم کردار نیست" . تفکر شکل گیری این گروه تولیدی و صنعتی نیز در آغاز که تلفیقی ازهمفکری دو تن از بنیانگذاران اصلی آن بوده و به فعالیتهای خردتری مانند تولید بعضی از قطعات کوچک موردنیاز صنعت ساخت قالبهای فلزی بتن می پرداختند به اواسط دهه هفتاد شمسی باز می گردد و در ادامه با همت و تلاش این دو تن کم کم رشد کرده و وارد جرگه تامین کنندگان اصلی صنعت ساخت و ساز کشورگردیدو با توجه به تقاضای رو به رشد بخش مسکن و پروژه های عمرانی در سطح کشور طی سالها�� دهه 80 شمسی ، این دو پا به پای نیاز ملموس موجود در بازار به احداث و راه اندازی اولین واحد صنعتی تولید تجهیزات قالب بندی بتن پرداختند و تا آنجا پیش رفتند که رشد فزاینده ای پیدا کردند...