اتصالات جانبی

اع                                                                                                    مجموعه ای از قطعات مختلف هستند که وظیفه اتصال و بهم پیوستن اجزاء اصلی قالب بندی را بر عهده دارند.