قالب کمانی

                              

جهت اجراي سازه‌هاي مدور مانند مخازن و سيلوها و ... از قالب‌هاي كماني استفاده مي‌گردد. اين قالبها همانند قالب‌هاي استاندارد هستند با اين تفاوت كه فاقد تسمه‌هاي افقي مي‌باشند و با توجه به شعاع لوله نورد شده پشت بند مي‌توان انحناهاي مختلف را تأمين نمود. قالب‌هاي كماني همانند قالب‌هاي مدولار در ابعاد و اندازه‌هاي مختلف ساخته مي‌شوند و توسط گيره متوسط به لوله نورد شده متصل مي‌شوند.جهت شاقول کردن قالبهای قطر بیرونی و قطر داخلی سازه های مدور تعدادی از پانلهای کمانی بایستی سوراخ دارباشند تا توسط بلت  فواصل منظمی را درمحیط سازه بین دوشعاع بیرونی و درونی ایجادکرد.