نگهدارنده‌ها

بند 

 

به منظورجلوگیری از تابیدگی، اعوجاج و درهم پیچیدن ستون و یا دسته ای از پانل ها ازمقاطعی با عنوان پشت بندها شامل انواع قید، سولجرو ... استفاده می شود. همچنین برخی از نگهدارنده ها مانند پلتفرم و سکوی بتن ریزی به عنوان پیش نیاز سطوحی برای رفت و آمد و محل کار کارگران ومحافظت آنان از سقوط طراحی و تولید می شوند.