اعلام همکاری - قابل توجه مدیران عامل،مدیران بازرگانی ،مدیران فروش و مدیران پروژه کلیه شرکتهای ساختمانی