قالبهای مدولار

 
انواع قالب های مدولارکه در کارخانه پارسیان قالب تولید می شوند عبارتند از:
1. پانل های مدولاربا ورق رویه 3 میلیمتر که لبه های طولی آنها دارای خم دوبل می باشندبا لبه های 5 و 6 سانتیمتری ( قالب مدولار خم دوبل). 
2. پانل هاي مدولار با ورق رويه 3 ميليمتر، با تسمه هاي کناره به عرض 5 سانتي متر و ضخامت 5 ميليمتر(قالب تسمه ای لبه 5). 
3. پانل هاي مدولار با ورق رويه 3 ميليمتر، با تسمه هاي کناره به عرض 6 سانتي متر و ضخامت 5 ميليمتر(قالب تسمه ای لبه 6). 
شايان ذکراست پانچ و تسمه هاي پانل هاي فوق همسان با پانچ و تسمه هاي دیگرتولیدکنندگان  مي باشد. پانل های مدولار با عرض 10 الی 50 سانتیمتر و طول 100 و 150 و 200 سانتیمترتولید می شوند و بنا بر درخواست مشتری ابعاد قالب ها قابل تغییر خواهند بود.