محصولات ما

 

دربخش سازه های مدولار،مواردی همچون:قالب های خم دوبل و تسمه ای و کنجهای داخلی و بیرونی،داربستهای مدولار مثلثی و چکشی و ستاره ای ،انواع جکهای ساختمانی و متعلقات آن، قالبهای گرد، قالبهای کمانی،و ... تخصصی ترین موارد قابل ذکربوده و در بخش سازه های خاص که بر اساس نقشه های از پیش تعیین شده برای هر پروژه تعریف می گردند نیز محصولات متنوعی درزیرمجموعه پارسیان قالب تولید و عرضه می شوند که که با عنوان راهکارهای ما شرح هریک داده شده است...