عضویت درانجمن بتن ایران

پارسیان قالب به عضویت انجمن بتن ایران نایل شد.با دریافت گواهی انجمن مذکور خانم سپیده دستوری به عنوان نماینده حقیقی شرکت درانجمن فوق ، معرفی گردیده و کارت شناسایی نامبرده صادرگردید.