سیستم مدولاربالارونده

 
این روش به لحاظ اجراي سريع و ارزان و همچنين استفاده از قطعات سيستم قالب بندي مدولار، در اغلب سازه‌هايي كه حجم قالب بندي كم و محدود دارند، پيشنهاد مي گردد.
در اين سيستم، استفاده از پانل‌هاي مسطح و اتصال آنها به يكديگر با لوله‌ها و سولجرها، تشكيل يك پانل يكپارچه‌ي صلب داده كه اين پانل به راحتي با جرثقيل در ارتفاع مورد نظر نصب مي شود.