انجمن ها

 

ارتباط با تعدادی از انجمن های تخصصی کشور که با رویکرد همکاری و تبادل دانش و پژوهش با اعضاء تحت پوشش جزو تفکیک ناپذیر رشد و احیای روشهای تولید و بهره وری می باشد. این نظر رسمی پارسیان قالب است و بدین منوال به عضویت این انجمن ها درآمده است...