آکادمی پارسیان قالب

 

آکادمی پارسیان قالب

به منظور تبادل اطلاعات گوناگون در زمینه های کاربردی موردنیاز اساتید،مهندسین و دانشجویان شاخه های فنی و مهندسی مرتبط با مباحث ساخت و ساز تلاش نموده ایم در این فضا ضمن ایجاد یک آموزشگاه مجازی به معرفی انجمن های تخصصی، ارائه اخبار و تازه های صنعت قالب بتن و زمینه های مربوطه،ارائه مقالات علمی و تخصصی و ... بپردازیم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.