پیام مدیران

تلاش ما، ساخت هرآنچه نیاز شماست

 

با تکرار این شعار " تلاش ما، ساخت هرآنچه نیاز شماست "                              "we try to build whatever you need"

و عمل به آن با صدق و راستی همواره می پنداریم وظایف مان نسبت به مشتری پایان نیافته است زیرا ادامه مسیرخود را درگرو مشتری و خواسته هایش می بینیم.این مانیفست ما در گروه صنعتی "پارسیان قالب" است. باشروع مذاکرات اولیه این احساس همبستگی شکل می گیرد و در انتهای قراردادهای منعقده فی ما بین به اوج خود می رسد و باز هم آن را پایانی نخواهد بود. درهرمرحله از تبادل نیازهای بینابین، گوش به زنگ و مطیع فرمان مشتری در راه هرچه دقیق تر منعقدشدن بندبند توافقات شکل گرفته هستیم. تیمی از کارشناسان خبره این مقوله را هدایت و رهبری خواهند کرد.ازپای نخواهیم نشست و در این راه هرآنچه شرط مشتری مداری به معنای حقیقی کلمه است را بجای خواهیم آورد...

ان شاء الله

مجیدزمانی محسن نادی